​Khai mạc “Ngày hội trái cây Lục Ngạn lần thứ nhất 2016“