Khách hàng ở Vĩnh Long nhận giải xổ số gần 55 tỷ đồng