Jetstar “lỗ trong kế hoạch” là lỗ bao nhiêu?

Lên top