Ít nhất 20 doanh nghiệp gỗ có tranh chấp với công ty chồng ca sĩ Thu Minh