“Hút” hơn 18 tỉ USD vốn FDI trong 11 tháng: Công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu