Honda Việt Nam tiếp tục trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho các cựu chiến binh Việt Nam tại Tuyên Quang