Hơn 60 năm tồn tại, tài sản của Diêm Thống Nhất có gì?

Đến ngày 31/12/2019, tổng tài sản của Diêm Thống Nhất đạt hơn 59,8 tỉ đồng.
Đến ngày 31/12/2019, tổng tài sản của Diêm Thống Nhất đạt hơn 59,8 tỉ đồng.
Đến ngày 31/12/2019, tổng tài sản của Diêm Thống Nhất đạt hơn 59,8 tỉ đồng.
Lên top