Hỗ trợ nông dân 874 tấn hạt giống khôi phục sản xuất sau bão