Hỗ trợ hơn 300 tỉ cho 12 địa phương khắc phục thiệt hại do bão, lũ