Hiện thực hóa chủ trương của Chính phủ:” Không đánh đổi môi trường vì kinh tế“