Hiến máu tình nguyện, một nghĩa cử đẹp vì cuộc sống cộng đồng của CBCNV TKV

Và tính từ đầu năm 2021 đến nay, CBCNV, người lao động và đoàn viên thanh niên Tập đoàn TKV đã tham gia hiến tổng số hơn 1800 đơn vị máu qua 03 đợt tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện. Ảnh: TKV
Và tính từ đầu năm 2021 đến nay, CBCNV, người lao động và đoàn viên thanh niên Tập đoàn TKV đã tham gia hiến tổng số hơn 1800 đơn vị máu qua 03 đợt tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện. Ảnh: TKV
Và tính từ đầu năm 2021 đến nay, CBCNV, người lao động và đoàn viên thanh niên Tập đoàn TKV đã tham gia hiến tổng số hơn 1800 đơn vị máu qua 03 đợt tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện. Ảnh: TKV
Lên top