LỖ HỔNG QUẢN LÝ TRONG CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP:

Hiện hữu nguy cơ biến tài sản nhà nước thành của riêng