Heo rớt giá chỉ là “giọt nước tràn ly” về bài học thị trường