Hạn mặn lịch sử: Cơ hội để lúa thơm - tôm sạch phát triển

Mô hình lúa thơm (ST25) - tôm sạch tại huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng (ảnh Nhật Hồ)
Mô hình lúa thơm (ST25) - tôm sạch tại huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng (ảnh Nhật Hồ)
Mô hình lúa thơm (ST25) - tôm sạch tại huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng (ảnh Nhật Hồ)
Lên top