Hạn chế việc cấp mới bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay