Hải Phòng: Hải quan không kiểm tra thủ tục thu phí cảng biển