Hải Phòng: Hạ thủy 4 tàu cá được đóng bằng nguồn vốn vay của nhà nước