Hà Tĩnh: Hơn 1.800 tỈ đầu tư vào thị xã trên đường thiên lý Bắc Nam