Hà Tĩnh: Đưa gần 1000 ki ốt tại Trung tâm thương mại Hồng Lĩnh vào hoạt động