Hạ thủy tàu dịch vụ hậu nghề cá lớn nhất miền Trung