Hà Nội tiết kiệm hơn 350 tỷ đồng từ đấu thầu công khai