Giới siêu giàu chi đậm cho lễ nhậm chức hoành tráng của Trump