Giảm 7 đầu mối trực thuộc, Bộ Công Thương sẽ giảm 1,5% số cán bộ, công chức