Giá USD tăng do kỳ vọng vào chính sách của Donal Trump