Phản ánh năng lực kinh tế Việt Nam:

GDP được tính theo nguyên tắc “tính đúng”, “tính đủ”

Lên top