FPT bỏ tiền vào lĩnh vực tài chính của Myanmar, 10 năm mới thu hồi vốn?