Facebook, Zalo, Google...: Mạng xã hội nào bảo mật tốt nhất?

Không có ứng dụng, website nào tuyệt đối bảo mật.
Không có ứng dụng, website nào tuyệt đối bảo mật.
Không có ứng dụng, website nào tuyệt đối bảo mật.