Facebook, Zalo, Google...: Mạng xã hội nào bảo mật tốt nhất?

Không có ứng dụng, website nào tuyệt đối bảo mật.
Không có ứng dụng, website nào tuyệt đối bảo mật.