Đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông chốt chạy thử từ 1.10