Đường sắt phải tạm dừng chạy nhiều tàu địa phương

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 ngành đường sắt phải tạm dừng nhiều tàu địa phương. Ảnh Hải Nguyễn
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 ngành đường sắt phải tạm dừng nhiều tàu địa phương. Ảnh Hải Nguyễn
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 ngành đường sắt phải tạm dừng nhiều tàu địa phương. Ảnh Hải Nguyễn
Lên top