Đường sắt hoàn tiền cho khách đi tàu muốn “né” bão số 10