Dừng toàn bộ hoạt động kiểm toán với những nơi áp dụng Chỉ thị 15, 16

Lên top