Dựng hàng rào “chặn” xe nhập: Liên doanh xe than khó, hải quan “xin” hướng dẫn