Dùng điện thoại "cục gạch", có giao dịch Mobile Money được không?

Dùng điện thoại "cục gạch" vẫn có thể sử dụng Mobile Money. Ảnh: VNPT.
Dùng điện thoại "cục gạch" vẫn có thể sử dụng Mobile Money. Ảnh: VNPT.
Dùng điện thoại "cục gạch" vẫn có thể sử dụng Mobile Money. Ảnh: VNPT.
Lên top