Du khách tố quẹt thẻ tại nhà hàng mất gần 700 triệu đồng nói gì?