Đột phá kinh tế biển trong thời kỳ hội nhập

Phát triển các ngành nghề truyền thống như khai thác, nuôi trồng thủy sản mang lại nguồn thu chung cho kinh tế biển. Ảnh: N.A
Phát triển các ngành nghề truyền thống như khai thác, nuôi trồng thủy sản mang lại nguồn thu chung cho kinh tế biển. Ảnh: N.A
Phát triển các ngành nghề truyền thống như khai thác, nuôi trồng thủy sản mang lại nguồn thu chung cho kinh tế biển. Ảnh: N.A
Lên top