QUY HOẠCH ĐIỆN VII ĐIỀU CHỈNH:

Đóng điện 192 công trình lưới điện từ 110 - 500kV

Thi công TBA 500kV Ô Môn
Thi công TBA 500kV Ô Môn
Thi công TBA 500kV Ô Môn
Lên top