Đổi 11 số thành 10 số: Dân sẽ lại khổ sở đến ngân hàng để khai báo lại số điện thoại

Việc chuyển đổi sẽ được tiến hành từ 15.9
Việc chuyển đổi sẽ được tiến hành từ 15.9
Việc chuyển đổi sẽ được tiến hành từ 15.9