TỔNG THANH TRA XE NHẬP:

Độc quyền + gian lận = siêu lợi nhuận