Doanh nghiệp tồn tại mới duy trì việc làm cho người lao động

Người lao động đến nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ 
Việc làm Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Người lao động đến nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Người lao động đến nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top