Doanh nghiệp nhập khẩu 3.333 tấn phế liệu bị phạt nặng