Đồ án ga Hà Nội: Muốn “nuốt” đất vàng, cần “nới khung” phá lệ thế nào?