Điều gì khiến nghệ nhân đất Nam Định tự tin hét giá 3,2 tỷ đồng cho bộ bàn ghế gỗ mun đuôi công?