Diêm Thống Nhất rẽ hướng nào sau khi dừng sản xuất diêm?

Nhà máy Diêm Thống Nhất.
Nhà máy Diêm Thống Nhất.
Nhà máy Diêm Thống Nhất.
Lên top