“Dị nhân” 5.000 tỷ đồng gọi mưa xin chế xe chữa cháy 10.000 tỷ đồng