Đến cuối tháng 11 phải tiêu hủy toàn bộ hải sản ô nhiễm do sự cố môi trường tại 4 tỉnh miền Trung