Đề xuất tăng phí chia sẻ giao dịch rút tiền ATM lên 8.800 đồng