Đề xuất giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay

Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay.
Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay.
Bộ Tài chính đề xuất giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay.
Lên top