Đề xuất đưa kinh doanh nước sạch vào kinh doanh có điều kiện

Đại biểu Nguyễn Thị Xuân Thu (đại biểu đoàn Khánh Hòa) góp ý về dự thảo Luật Đầu tư sửa đổi.
Đại biểu Nguyễn Thị Xuân Thu (đại biểu đoàn Khánh Hòa) góp ý về dự thảo Luật Đầu tư sửa đổi.
Đại biểu Nguyễn Thị Xuân Thu (đại biểu đoàn Khánh Hòa) góp ý về dự thảo Luật Đầu tư sửa đổi.
Lên top