Đề xuất bỏ phương án tính điện 1 giá, lấy ý kiến giá điện 5 bậc

Lên top