Đề xuất bắt buộc phải xử lý, tái chế tro, xỉ phát thải từ nhà máy nhiệt điện